Pobierz wersję PDF statut SFPDN tutaj:  pdf Statut SFPDN 21.10.2022 (266 KB)

 

Statut Stowarzyszenia Flota Polska DN

 (tekst jednolity z dnia 22.10.2022 roku )

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Flota Polska „DN” zwana dalej „Flotą”.

 § 2

Terenem działania Floty jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar Unii Europejskiej a siedzibą miasto Olsztyn.

 

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem międzynarodowych organizacji.
 2. Flota może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu działania, szczególnie żeglarskich.

 

§ 4

Flota jest organizacją samorządną i opiera swoją działalność na pracy społecznej.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 5

Celami Floty są:

 1. organizacja imprez w żeglarstwie lodowym (bojerach) klasy „DN” i ICE OPTIMIST w tym regat, szkolenia i rekreacji,
 2. dbałość o swobodę i bezpieczeństwo żeglugi na lodzie na akwenach polskich,

2a.     organizacja imprez w żeglarstwie lodowym (bojerach) klasy „DN” i ICE OPTIMIST i MONOTYP XV w tym regat, szkolenia i rekreacji,

 1. rozwój i wysoki poziom żeglarstwa regatowego,
 2. wysoki poziom umiejętności bojerowych członków oraz popularyzacja żeglarstwa lodowego w społeczeństwie,
 3. reprezentacja i obrona interesów bojerowych.

 

§ 6

Flota realizuje swe cele przez:

 1. reprezentowanie interesów żeglarstwa lodowego wobec instytucji sportowych, samorządu terytorialnego, środków przekazu,
 2. przygotowanie i organizowanie imprez żeglarstwa lodowego,
 3. ustalanie przepisów regatowych i bezpieczeństwa,
 4. (uchylony)
 5. popieranie akcji ochrony środowiska akwenów wodnych,
 6. inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji celów Floty.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7

 1. Członkiem Floty może być osoba od 7 lat, która wystąpi do Zarządu Floty z pisemnym wnioskiem o przyjęcie na członka i opłaci ustaloną składkę członkowską. Decyzją Zarządu Floty każdy członek uzyskuje prawo do osobistego numeru żagla składającego się ze znaku DN i litery P i kolejnego numeru, lub znaku klasowego – monogram złożony z liter „I” oraz „O” oraz litery P i kolejnego numeru. Małoletni od 7 do 16 lat muszą przedstawić zgodę przedstawicieli urzędowych.
 2. Członkami wspierającymi mogą być kluby żeglarskie oraz inne osoby prawne, których działalność jest zbieżna z celami Floty.
 3. Członkostwo Floty nie ogranicza samodzielności członków.
 4. Tytułem członka honorowego Floty może być wyróżniona osoba, której przypisuje się wyjątkowe zasługi dla Floty oraz za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie żeglarstwa lodowego (bojerów) klasy „DN”, ICE OPTIMIST i MONOTYP XV. Prawo nadania statusu członka honorowego posiada Sejmik Floty Polskiej DN na wniosek Zarządu.

 

§ 8

Członkowie mają prawo do:

 1. wyłączności w używaniu przyznanego im numeru żagla,
 2. prawa wyborczego - czynnego i biernego od 16 roku życia,
 3. udziału w regatach klasy „DN” i „ICE OPTIMIST" w kraju i zagranicą pod warunkiem posiadania określonych uprawnień,
 4. zgłaszanie wniosków i postulatów wobec Floty,
 5. korzystania z pomocy Floty oraz otrzymywania informacji o sytuacji i działaniach jej władz.

 

§ 9

Członkowie Floty mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Floty,
 2. dbałość o poziom i bezpieczeństwo i kulturę żeglarstwa lodowego,
 3. regularnego płacenia składek członkowskich.

 

§ 10

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. rozwiązania się Floty,
 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Floty,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek przez okres co najmniej jednego roku,
 4. podjęcie przez Sejmik Floty prawomocnej uchwały o wykluczeniu z Floty z powodu nie przestrzegania postanowień statutu.

 

Rozdział IV

§ 11

 1. Władzami Floty są:
 2. Sejmik Floty Polskiej DN,
 3. Zarząd Floty,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz wchodzą osoby, które kolejno otrzymały największą liczbą głosów z tym, że liczba ta musi być większa niż 50% oddanych głosów.
 6. Uchwały wybieralnych władz Floty zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 12

 1. Członek władz wybieralnych Floty nie może pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez 2 kolejne kadencje, oraz nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie władz pełnią owe funkcje honorowo.

 

§ 13

 • Sejmik
 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Sejmik Floty Polskiej DN.
 2. Sejmiki dzielą się na sprawozdawczo-wyborcze i wyborcze.
 3. Sejmik zwoływany jest w I dniu Mistrzostw Polski seniorów w miejscu organizacji — sprawozdawczo wyborczy w latach parzystych a sprawozdawczy w nieparzystych. Nie dotyczy to sytuacji, w której Mistrzostwa Polski odbywają się ze względu na brak warunków lub z jakichkolwiek innych przyczyn, Komandor zwołuje Sejmik nie później niż do 31 marca. Dopuszcza się organizację Sejmiku sprawozdawczego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 14

Do kompetencji Sejmiku należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania Floty,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz ocenianie działalności wybieralnych władz Floty,
 3. wybór Zarządu Floty, Komandora Floty Polskiej DN, Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie zmian statutu Floty,
 5. uchwalanie regulaminów i przepisów,
 6. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach wniesionych przez władze i członków Floty,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 15

 1. W sejmiku biorą udział:
 2. z prawem do głosowania oraz czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie Floty od 16 roku życia,
 3. pozostali członkowie Floty oraz zaproszeni przez Zarząd lub Sejmik goście i obserwatorzy - bez prawa do głosowania.
 4. Miejsce i godzina rozpoczęcia obrad Sejmiku powinna być podana na otwarciu Mistrzostw Polski Seniorów.
 5. Sejmik odbywa się w I terminie w obecności 50% aktualnych członków z prawem do głosowania (patrz 15 p.1 a.) oraz w II terminie 1/2 godziny później niezależnie od frekwencji przy udziale minimum 15 członków z czynnym i biernym prawem wyborczym (§ 15 p. I b.).

 

§ 16

Zarząd Floty Polskiej DN

 1. Zarząd Floty składa się 4 osób, a mianowicie:
 2. Komandora Floty wybranego przez Sejmik,
 3. Zastępcy Komandora, Skarbnika oraz Koordynatora ds. klas juniorskich,
 4. w przypadku równej ilości głosów podczas głosowania Zarządu Floty, decyduje głos Komandora Floty.
 5. Oprócz osób wymienionych w ust. 1 Sejmik może wybrać Prezesa Honorowego Floty. Prezes Honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Floty z głosem doradczym.
 6. Większość Zarządu muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Zarządu pracują honorowo i mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

 

§ 17

 1. Zarząd Floty zbiera się bezpośrednio lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku – 2 razy poza sezonem lodowym (IV-VI) i (IX-XI), pozostałe zebrania w czasie imprez bojerowych.
 2. Zarząd kieruje działaniami Floty miedzy sejmikami kierując się statutem, uchwałami sejmików oraz zatwierdzonymi przez Sejmik regulaminami.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 4. W miarę potrzeb w Zarządzie mogą być powołane zespoły problemowe np. do spraw młodzieży, kadry, imprez itp.

 

§ 18

 1. Komandor Floty Polskiej DN kierując pracą Zarządu, reprezentuje Flotę wobec władz i innych instytucji.
 2. zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy jego obradom.
 3. ustala zadania członków Zarządu i koordynuje pracę.
 4. Zastępca Komandora:
 5. wspomaga w pracach Komandora,
 6. pełni obowiązki Komandora, gdy ten jest nieobecny w kraju, niezdolny do pracy ze względu na chorobę lub zdarzenia losowe oraz na pisemną prośbę Komandora.

 § 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają członkowie stowarzyszenia wybrani na Sejmiku wyborczym.
 2. członkowie Komisji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. członkami Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. członkowie Komisji pracują honorowo i mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.
 5. Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Floty pod względem celowości, rzetelności i gospodarczości.
 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Sejmik.
 7. Komisja Rewizyjna powinna być informowana o posiedzeniach Zarządu i może w nich uczestniczyć z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna upoważniona jest do żądania wyjaśnień i okazania dokumentów od Zarządu oraz do zwracania się do władz i instytucji o informacje i opinie dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli i opracowania wyników.
 9. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
 10. informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania wniosków i zaleceń do jego prac,
 11. składanie Sejmikowi sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawienie oceny działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Sejmiku,
 12. przedstawieniem Sejmikowi wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu lub poszczególnych członków.

 

§ 20

 1. Uzupełnienia składu władz wybieralnych do maksymalnej liczby członków Zarządu może nastąpić wmiarę potrzeb - jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków, decyzją bezwzględnej większości tychwładz.
 2. Członkowie władz pochodzący z kooptacji nie mogą pełnić funkcji Komandora, zastępcyKomandora, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 21

 1. Flota Polska DN dzieli się na 4 Flotylle:
 2. Wschodnia - województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie,
 3. Zachodnia - województwa : wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie,
 4. Północna - województwa : zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
 5. Centralna - pozostałe województwa z rn.st. Warszawą.
 6. Pracami Flotyll kierują Sekretarze Flotylli wybierani na Sejmikach Flotyll przed Sejmikiem Floty Polskiej.
 7. (uchylony)

 

Rozdział V

§ 22

Majątek i Fundusz Floty

 1. Majątek Związku stanowi ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe, fundusze.
 2. Na fundusze Floty nakładają się:
 3. składki członkowskie,
 4. darowizny i dotacje,
 5. wpływy z działalności statutowej,
 6. dochody finansowe, takie jak oprocentowania bankowe.
 7. Fundusze Floty pochodzące ze składek powinny być użytkowane jedynie dla dobra ogółu Floty lub znacznej większości członków.
 8. Fundusze Floty gromadzone są na koncie bankowym pod nazwą „Fundusz Floty Polskiej DN”.
 9. Cały dochód Floty przeznaczany jest na działalność statutową zgodnie z $5.
 10. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność, o której mowa §5.

 

§ 23

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie Komandora (lub pełniącego obowiązki Zastępcy Komandora) i jednego z trzech upoważnionych przez sejmik członków zarządu.
 2. Zabrania się:
 3. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Floty w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 4. przekazywania majątku Floty na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywania majątku Floty na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 6. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI

§ 24

Zmiana statutu i rozwiązanie Floty

 1. Uchwała w sprawie zmian statutu podejmuje Sejmik większości 2/3 głosów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Floty podejmuje sejmik sprawozdawczo-wyborczy większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Uchwała o rozwiązaniu się Floty określi sposób jego realizacji.

W przypadku rozwiązania się Floty, fundusze pieniężne w gotówce i w zobowiązaniach przechodzą na fundusz "Gloria Victis", a trofea i pamiątki na Muzeum Sportowe w Warszawie.